Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja podjetja Miele Trgovina in servis d.o.o.

1. Splošno:

Za naročila blaga (aparatov, opreme in/ali nadomestnih delov) s strani potrošnikov v smislu 2. odstavka 1. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami) (v nadaljevanju "stranke“), ki ne potekajo preko naše spletne trgovine, veljajo izključno navedeni splošni pogoji poslovanja našega podjetja. Prednost imajo dogovori, ki jih vsebuje kupna pogodba, če ti odstopajo od navedenih splošnih pogojev poslovanja.

2. Sklenitev pogodbe, podatki stranke: 

Naročilo stranke sprejmemo ali pisno (s potrditvijo naročila oz. s podpisom kupne pogodbe) ali z dejansko izvedbo naročila (npr. izročitvijo ali odpošiljanjem blaga).

Če stranka ob naročilu priloži načrte ali navede mere, izvedemo naročilo blaga na podlagi navedenih informacij.

3. Cene: 

Če ni drugače navedeno, vse naše cene vključujejo davek na dodano vrednost.

4.  Plačilni pogoji, zamudne obresti, poračun s protiterjatvami:

Če ni drugače navedeno, je treba znesek računa plačati takoj. Popusti za predčasno plačilo se ne priznavajo.

V primeru dogovora o obročnem plačevanju zapade v plačilo celotni odprti znesek pod naslednjimi pogoji:

če stranka zamuja s plačilom vsaj enega obroka več kot šest tednov,
če je bilo blago že izročeno in
če se stranka ni odzvala na pisno podan 14-dnevni dodatni rok za plačilo.

Če stranka zamuja s plačilom, smo upravičeni zaračunati zamudne obresti v višini 9 % letno.

Stranka je – razen v primeru naše plačilne nesposobnosti – upravičena do poračuna s protiterjatvami samo, če so te v pravni povezavi z obveznostmi stranke, ki so nesporne ali zakonsko določene.

5. Lastninski pridržek:

Blago je do popolnega plačila naša last.

6. Odstopna pravica (pravica do odpovedi ali preklica) pri naročilih opreme ali nadomestnih delov na daljavo ali izven naših poslovnih prostorov:

Pravica do odpovedi ali preklica

Če je stranka uporabila z naše strani ponujeno možnost naročanja opreme in/ali nadomestnih delov preko telefonske linije za stranke ali elektronske pošte, ima pravico preklicati pogodbo v roku 14 (štirinajst) dni brez navedbe razlogov. Odstopni rok znaša 14 (štirinajst) dni in se začne z dnem, ko je stranka oz. tretja oseba, ki jo imenuje stranka in ki ni prevoznik, prevzela blago v posest. Če je stranka naročila več kosov blaga v okviru enotnega naročila, ki pa se dostavljajo ločeno, začne teči odstopni rok z dnem, ko je stranka ali tretja oseba, ki jo imenuje stranka in ki ni prevoznik, v posest prevzela zadnje blago. Če je bila kupna pogodba sklenjena o dostavi blaga v več delnih pošiljkah ali kosih, začne teči odstopni rok z dnem, ko je stranka ali tretja oseba, ki jo imenuje stranka in ki ni prevoznik, v posest prevzela zadnjo delno pošiljko ali pa zadnji kos.

Za izvršitev odstopne pravice mora stranka podjetje MIELE Trgovina in servis d.o.o., Brnčičeva ulica 41G, 1231 Ljubljana-Črnuče (e-poštni naslov: info@miele.si) obvestiti z nedvoumno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, faksu ali e-pošti) o svoji odločitvi glede odstopa od pogodbe. Za odstopno izjavo lahko stranka uporabi osnutek obrazca o odstopu (kot je predpisano z ureditvijo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo).

Odstopni rok se upošteva, če stranka obvestilo o uveljavitvi pravice o odstopu pošlje pred iztekom odstopnega roka.

Posledice odstopa ali preklica

Če stranka odstopi od pogodbe, smo ji dolžni vsa prejeta plačila, vključno s stroški za dobavo (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz tega, da je stranka izbrala drugačen način dobave, kot je ponujeno najugodnejša standardna dobava), povrniti nemudoma in najkasneje v roku 14 (štirinajst) dni od dne, ko smo prejeli obvestilo o odstopu od pogodbe. Za vračilo kupnine bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ga je stranka uporabila pri prvotni transakciji, razen če stranka zahteva izrecno drugo plačilno sredstvo in če stranka v tem primeru nima dodatnih stroškov. Stranki vračila kupnine v nobenem primeru ne bomo zaračunali. Vračilo kupnine lahko zavračamo tako dolgo, dokler blaga ne dobimo nazaj ali pa nam stranka predloži dokazilo o tem, da je blago poslala nazaj, odvisno od časovnega zaporedja dogodkov.

Stranka nam (podjetju MIELE Trgovina in servis d.o.o., Brnčičeva ulica 41g, 1231 Ljubljana-Črnuče) mora blago poslati nazaj ali pa predati nemudoma, v vsakem primeru pa najkasneje v roku štirinajst dni od dneva, ko nas je obvestila o odstopu ali preklicu. Rok bo upoštevan, če stranka blago odpošlje pred iztekom 14-dnevnega roka. Stranka nosi neposredne stroške vračanja blaga.

Do izteka odstopnega roka mora stranka kupljeno blago in njegovo originalno embalažo skrbno shraniti. Morebitno izgubo vrednosti blaga mora stranka poravnati le v primeru, da je nastala zaradi nepotrebnega ravnanja pri preverjanju kakovosti, lastnosti in tehnične uporabnosti.

7. Stroški opominjanja in izterjave:

Stranka se obvezuje, da bo v primeru zamude s plačilom nadomestila stroške za opominjanje in izterjavo, ki nastanejo v okviru ustreznih pravnih sredstev in predstavljajo primerno razmerje do izterjanega zneska.

8. Dobava, prevoz, zamuda pri prevzemu:

Prodajne cene našega blaga ne vsebujejo stroškov dobave (dostave), montaže ali postavitve. Na željo stranke pa lahko te storitve proti plačilu opravimo mi ali tretja oseba, ki jo je pooblastilo naše podjetje.

Polaganje plinske, vodovodne in električne napeljave ter namestitev odtokov ne spada v naš obseg storitev. Za potrebno izvedbo ali polaganje priključkov ali odtokov mora poskrbeti stranka sama, pri čemer mora izvajalec upoštevati predpise krajevnega podjetja za oskrbo z električno energijo oz. vodo.

Če je le mogoče, se dogovorjenih rokov dobave držimo. Če se dobavnih rokov zaradi pomanjkanja sestavnih delov oziroma surovin, primerov višje sile ali motenj pri obratovanju ni mogoče držati, je možna prekoračitev dobavnega roka največ do 14 dni. Pravica do odškodnine zaradi zamude dobave ali storitve, do katere pride zaradi lažje malomarnosti, je izključena. To ne velja za pravico do odškodnine zaradi osebne škode.

Če stranka blaga ne prevzame, kot je bilo dogovorjeno (zamuda pri prevzemu), smo po neuspešni določitvi naknadnega roka upravičeni blago na stroške stranke skladiščiti pri nas, za kar pa zaračunamo skladiščnino v višini 0,1 % od zneska računa za vsak koledarski dan, največ pa v skupni vrednosti 10 % zneska računa. Po določitvi primernega naknadnega roka najmanj dveh tednov imamo pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati odškodnino. Če pravice ne uveljavimo takoj, je ne izgubimo.

9. Odškodninski zahtevki:

Odškodninski zahtevki – z izjemo zahtevkov za osebno škodo ali zahtevkov na podlagi zakonsko določene garancije za izdelek – so izključeni, če je škodo mogoče pripisati lažji malomarnosti. To velja tudi za škodo v povezavi z izvajanjem popravil v garancijskem roku in opravljanjem drugih storitev, ne pa za škodo na stvari, ki smo jo od stranke prevzeli v popravilo oz. vzdrževanje.

10. Garancija:

Aparati so namenjeni običajni, primerni uporabi v gospodinjstvu brez dolgotrajne nadpovprečne obremenitve, torej niso predvideni za profesionalno ali podobno rabo ali pa dolgotrajno, neprekinjeno nadpovprečno obremenitev. Stranka ima pravico do zakonsko določene garancije: v skladu z garancijskimi določili Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni list RS, št. 83/01 s spremembami) (100. člen OZ ter 458. člen in naslednji členi OZ) in v skladu z garancijskimi določili ZVPot (37. člen in naslednji) Miele dve leti od izdaje blaga odgovarja za pomanjkljivosti, ki so obstajale že v času izdaje blaga.

Če stranka uporablja aparat v profesionalne namene in s tem izgubi značilnost potrošnika, je garancija izključena.

11. Varstvo podatkov:

Ustrezno določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami) izrecno opozarjamo, da shranjujemo podatke iz vsakokratne pogodbe (ime, naslov, telefonska številka in e-poštni naslov potrošnika) zaradi avtomatiziranega nadzora (računovodstvo, kartoteka strank) na podatkovnem pomnilniku in da jih obdelujemo v skladu z 2. in 3. odstavkom 10. člena ZVOP-1. Podatke bomo posredovali samo, če je to za urejanje naročila nujno potrebno.

12. Če so ali bi postala posamezna predhodna določila nepravnomočna, veljavnost preostalih pogojev ostane nespremenjena.

13.  Pogodbo ureja slovenska zakonodaja ob izključitvi Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP, Uredba Rim 1) in ob izključitvi Prodajnega prava ZN. 

Servisna služba

Splošni pogoji poslovanja servisne službe podjetja Miele Trgovina in servis d.o.o.

1. Spodaj navedeni splošni pogoji poslovanja veljajo za izvedbo storitev naše servisne službe tako za podjetja v smislu 3. odstavka 1. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami) kot tudi za potrošnike v smislu 2. odstavka 1. člena ZVPot (v nadaljevanju "naročnik"), če se z naročnikom nismo pisno drugače dogovorili.

2. Prevzem naročila poteka pisno (npr. po elektronski pošti) ali pa s pričetkom izvajanja storitve.

3. Obseg dobave/storitve določi naš serviser na podlagi ugotovitev v naših delavnicah ali pa na kraju samem. Če je za izvedbo naročila na kraju samem potrebna dodatna pomoč, jo naročnik najame na lastne stroške in lastno tveganje.

4. Po možnosti se držimo dogovorjenih terminov za obisk servisne službe, vendar ne da bi imeli značaj dogovorjenega posla po 104. členu Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni list RS, št. 83/01 s spremembami). Pravice do odškodnine zaradi zamude dobave ali storitve iz naslova lažje malomarnosti so izključene. To ne velja za pravice do odškodnine zaradi osebne škode.

5. Za storitve veljajo obračunske postavke servisne službe, ki so veljavne v času izdaje naročila. Pri izvedbi storitev v naših delavnicah stroške prevoza nosi naročnik. Nadomestni deli, ki jih servisna služba uporablja za izvedbo storitev, se obračunavajo po ceniku nadomestnih delov, ki je veljaven v času izdaje naročila.

6. Plačilo zapade z opravljeno storitvijo. Računi so plačljivi takoj, v gotovini ali pa z bančno kartico Maestro, Diners ali American Express, in to brez odbitka. Če se stroški izjemoma na plačajo takoj v gotovini ali po povzetju, se zaračuna dodatek za obdelavo v skladu z obračunskimi postavkami servisne službe, ki so veljavne ob naročilu. Stranka je – razen v primeru naše plačilne nesposobnosti – upravičena do poračuna s protiterjatvami, vendar samo, če so te v pravni povezavi z obveznostmi naročnika in so bile zakonsko določene ali smo jih mi priznali. Pri zamudi s plačilom smo upravičeni zaračunati zamudne obresti v višini 9 % letno.

7. Za oceno stroška popravila se vožnja in stroški našega serviserja obračunajo po veljavnih obračunskih postavkah servisne službe, če smo naročnika v naprej opozorili na obveznost poravnanja stroškov. Pisna sestava predračuna je brezplačna. Vsi predračuni stroškov so za podjetje Miele neobvezujoči in niso obvezni.

8. Izdelki, ki jih dobavimo in namestimo, ostanejo do popolnega plačila računa naša last.

9. Garancija:

a) Vse storitve izvajajo strokovni delavci. Jamčimo za skrbno in strokovno izvedbo dela.

b) Garancijski rok začne teči z dnem izvedbe storitve. Pomanjkljivosti, ki nastanejo v garancijskem roku, se odpravijo   ali s popravilom ali z nadomestilom zadevnih delov.

c) Podjetja v smislu 3. odstavka 1. člena ZVPot lahko uveljavljajo zahtevke iz garancije samo, če je bila reklamacija podana takoj po prevzemu vzdrževanega oz. popravljenega blaga, in sicer s priporočenim pismom, ki smo ga tudi dejansko prejeli. Pomanjkljivosti, ki se kljub primernemu pregledu pri prevzemu blaga pokažejo šele kasneje, je treba nemudoma reklamirati na zgoraj opisani način. Dokler ni dokazano nasprotno, se predvideva, da pri predaji ni bilo pomanjkljivosti. Po poteku garancijskega roka naročnik ne more več uveljavljati garancije (ne glede na razlog), zlasti ne v primerih, ko je svoji stranki garancijo zagotovil naknadno. Za potrošnike v smislu 2. odstavka 1. člena ZVPot veljajo zakonska pravila za garancije.

d) Ne jamčimo za napake ali pomanjkljivosti, ki so nastale zaradi:

  • nepravilnega upravljanja, nepravilne uporabe ali obremenitve vgrajenih ali dobavljenih nadomestnih delov, npr. zaradi uporabe neprimernih pralnih ali pomivalnih sredstev ali drugih kemikalij;
  • zunanjih vplivov po vgradnji ali dobavi nadomestnih delov, npr. poškodbe zaradi sunka ali udarca, zaradi vremenskih vplivov ali drugih naravnih pojavov;
  • vzdrževalnih del, popravil ali drugih del, ki so jih izvedle tretje osebe in ne partnerske servisne službe, ki jih je pooblastilo podjetje Miele;
  • uporabe neoriginalnih nadomestnih delov Miele.

e) Odškodninski zahtevki – z izjemo zahtevkov za osebne škode ali zahtevkov iz garancije za pomanjkljivosti – so izključeni, če si je škodo mogoče razlagati kot posledico lažje malomarnosti. To velja tudi za škodo v povezavi z izvajanjem popravil v garancijskem roku in opravljanjem drugih storitev, ne pa za škodo stvari, ki nam jo je potrošnik v smislu z drugim odstavkom 1. člena ZVPot predal v naši delavnici v popravilo oz. vzdrževanje.

10. Odstopna pravica (pravica do odpovedi ali preklica) potrošnikov:

a) Naročnik, ki je potrošnik v smislu drugega odstavka 1. člena ZVPot (v nadaljevanju: »potrošnik«), je upravičen pogodbo v roku 14 (štirinajst) dni od dneva sklenitve odpovedati brez kakršnekoli navedbe razlogov (iz pravice do odpovedi so izključeni samo primeri, ki so navedeni v točki 10.d. in 10.e.). Odstopni rok znaša 14 (štirinajst) dni in se začne z dnem, ko je potrošnik oz. tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik in ki ni prevoznik, prevzel blago v posest. Če je potrošnik naročil več blaga v okviru enotnega naročila, ki pa se dostavlja ločeno, začne teči odstopni rok tisti dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik in ki ni prevoznik, v posest prevzel zadnje blago. Če je bila kupna pogodba sklenjena o dostavi blaga v več delnih pošiljkah ali kosih, začne teči odstopni rok z dnem, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik in ki ni prevoznik, v posest prevzel zadnjo delno pošiljko ali pa zadnji kos. Za izvršitev odstopne pravice mora potrošnik podjetje MIELE Trgovina in servis d.o.o., Brnčičeva ulica 41G, 1231 Ljubljana-Črnuče (e-poštni naslov: info@miele.si) obvestiti z jasno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, faksu ali e-pošti) o svoji odločitvi glede odstopa od pogodbe. Za izjavo o odstopu lahko stranka uporabi osnutek obrazca o odstopu (kot je predpisano z ureditvijo gospodarskega ministra). Osnutek obrazca o odstopu najdete na naši spletni strani www.miele.si. Odstopni rok se upošteva, če potrošnik obvestilo o koriščenju pravice o odstopu pošlje pred potekom odstopnega roka.

b) Če potrošnik odstopi od pogodbe, smo mu dolžni vsa plačila, ki smo jih prejeli od njega, vključno s stroški za dobavo (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz tega, da je potrošnik izbral drugačen način dobave, kot je ugodna standardna dobava, ki smo mu jo ponudili), povrniti nemudoma in najkasneje v roku 14 (štirinajst) dni od dne, ko smo prejeli obvestilo o odstopu od pogodbe. Za vračilo kupnine bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ga je potrošnik uporabil pri prvotni transakciji, razen če se z njim nismo drugače dogovorili. Potrošniku vračila kupnine v nobenem primeru ne bomo zaračunali.

c) Če je potrošnik zahteval, da se izvedba storitev začne med odstopnim rokom, nam mora plačati znesek, ki ustreza deležu plačila do trenutka, ko nas je obvestil o uveljavitvi pravice do odstopa v zvezi s to pogodbo, in ustreza izvedenim storitvam v primerjavi s celotnim obsegom storitev, kot so predvidene v pogodbi.

d) Potrošnik nima pravice do odstopa pri pogodbah o storitvah, pri katerih smo – na podlagi izrecnega zahtevka potrošnika in njegove potrditve o seznanjenosti z izgubo odstopne pravice pri popolni izpolnitvi pogodbe – še pred potekom odstopnega roka začeli z izvajanjem storitev in je bila storitev že v celoti izvedena.

e) Potrošnik nima odstopne pravice pri pogodbah o nujnih popravilih ali vzdrževalnih delih, kjer nas je izrecno pozval k obisku zaradi izvedbe teh del. Če pride pri takem obisku do dodatnih storitev, ki jih potrošnik ni zahteval, ali če dobavimo blago, ki pri vzdrževanju ali popravilu ni nujno potrebno kot nadomestni del, ima potrošnik glede teh dodatnih storitev (razen če gre za primer, kakršen je opisan v točki 10.d.) ali blaga pravico do odstopa.

11. Varstvo podatkov

Ustrezno določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami) izrecno opozarjamo, da shranjujemo podatke iz vsakokratne pogodbe (ime, naslov, telefonska številka in e-poštni naslov potrošnika) zaradi avtomatiziranega nadzora (računovodstvo, kartoteka strank) na podatkovnem pomnilniku in da se ti podatki obdelujejo v skladu z 2. in 3. odstavkom 10. člena ZVOP-1. Podatke bomo posredovali samo, če je to za urejanje naročila nujno potrebno.

12. Če so ali bi postala posamezna predhodna določila nepravnomočna, veljavnost preostalih pogojev ostane nespremenjena.

13. Pogodbo ureja slovenska zakonodaja ob izključitvi Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP, Uredba Rim 1) in ob izključitvi Prodajnega prava ZN. 

Spletna trgovina

Splošni pogoji elektronskega poslovanja

1. Področje veljave

1.1 Za vse medsebojne zahtevke, ki izhajajo iz in so povezani s pogodbo, sklenjeno med potrošnikom in podjetjem Miele preko spletne trgovine (»elektronsko  poslovanje«),  veljajo navedeni splošni pogoji poslovanja v različici, kot je bila v veljavi v času prejema posameznega naročila, in sicer vključno s posebnimi pogoji poslovanja podjetja Miele za različne produkte, ki jih ponuja v spletni trgovini, ki pa niso predmet naročila blaga. Posebne pogoje poslovanja, ki veljajo za te produkte, najdete pri vsakokratnih ponujenih produktih in si jih lahko s klikom na ustrezno povezavo preberete in natisnete.

1.2 V primeru navzkrižij velja naslednji vrstni red predpisov:

1.2.1 Posebni pogoji poslovanja za posamezne produkte

1.2.2 Ti splošni pogoji elektronskega poslovanja

1.2.3 Zakonski predpisi, če je to mogoče spremeniti s pogodbo

1.3 Za dogovore in dopolnilne dogovore, ki odstopajo od teh splošnih ali od posebnih pogojev poslovanja, je potrebno izrecno pisno soglasje podjetja Miele.

2. Udeleženci

Miele sklepa pogodbe samo z neomejeno poslovno sposobnimi fizičnimi osebami, ki so polnoletne in so potrošniki v smislu drugega odstavka 1.

člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami) (»potrošniki«) ter imajo stalno bivališče v Sloveniji.

Če podjetje Miele pomotoma sprejme ponudbo neprimernega udeleženca, je v primernem roku od trenutka ugotovitve te okoliščine upravičeno odstopiti od pogodbe s to stranko.

3. Predmet pogodbe

3.1 Miele dobavi blago (aparate in/ali dodatno opremo) ali izvede storitev, ki jo je potrošnik naročil, po prejemu naloga (naročila) in plačila preko kreditne kartice ali podobnega plačilnega načina za elektronsko poslovanje.

Če podjetje Miele po sklenitvi pogodbe ugotovi, da so njegovi podatki o proizvodu ali ceni pomanjkljivi, bo potrošnika o tem nemudoma obvestilo. Potrošnik lahko sprejme spremenjene pogoje, ki jih je ponudilo podjetje Miele, ali pa odstopi od pogodbe. Če se napake, do katerih je prišlo po pomoti, pravočasno popravijo ali pa bi potrošnik nepravilnost teh podatkov moral opaziti, je podjetje Miele upravičeno odstopiti od pogodbe.

3.2 Če podjetje Miele po sklenitvi pogodbe ugotovi, da blago ali storitev ni več na voljo ali ga iz drugih razlogov (npr. zaradi odpoklica blaga) ni mogoče dobaviti, to potrošniku nemudoma sporoči. Podjetje Miele lahko potrošniku ob  tem  ponudi  blago  ali  storitev  v  istem  kakovostnem  in  cenovnem razredu. Če podjetje Miele ne poda ponudbe za nadomestno dobavo ali pa potrošnik take ponudbe ne sprejme, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Podjetje Miele je upravičeno do odstopa od pogodbe, če je bil potrošnik o nemožnosti dobave pravočasno obveščen ali pa bi to moral očitno opaziti.

3.3 Če podjetje Miele dobave v okviru prvotno imenovanih pogojev ni zmožno opraviti iz razlogov, na katere ne more vplivati (npr. če ni dostave s strani tretjega podjetja), lahko kadarkoli odstopi od pogodbe.

3.4 Že prejeta plačila bo podjetje Miele povrnilo nemudoma po tem, ko Miele ali potrošnik odstopi od pogodbe. Morebitni odškodninski zahtevki potrošnika zaradi pomotoma nepravilnih podatkov, ki jih posreduje podjetje Miele (na primer glede razpoložljivosti) in do katerih pride zaradi lažje malomarnosti, so izključeni.

4. Sklenitev pogodbe

4.1 Pogodba o blagu ali storitvi se sklene z nalogom potrošnika (naročilom) in izrecnim prevzemom naročila s strani podjetja Miele po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je potrošnik posredoval podjetju Miele, ali pa brez izjave za potrošnika, in sicer že z dejansko izvedbo naročila, ki jo opravi podjetje Miele (npr. z odpremo blaga). Če podjetje Miele naročila potrošnika ne sprejme, mu to čim prej sporoči.

5. Pravica do odstopa (pravica do odpovedi ali preklica) 

Pravica do odstopa

5.1 Potrošnik je upravičen v roku 14 (štirinajst) dni brez navedbe razlogov odstopiti od pogodbe (z izjemo primerov, ki so navedeni v točki 5.9).

Štirinajstdnevni odstopni rok začne teči:

a) v primeru pogodbe o posebnih servisnih storitvah z dnem sklenitve pogodbe;

b) v primeru kupne pogodbe z dnem, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik in ki ni prevoznik, prevzel blago v posest;

c) v primeru kupne pogodbe o naročilu več kosov blaga, ki jih je potrošnik naročil v okviru enotnega naročila in se dostavljajo ločeno, z dnem, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik in ki ni prevoznik, v posest prevzel zadnje blago;

d) v primeru pogodbe o dostavi blaga v več delnih pošiljkah ali kosih z dnem, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik in ki ni prevoznik, v posest prevzel zadnjo delno pošiljko ali pa zadnji kos.

5.2 Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik podjetje MIELE Trgovina in servis d.o.o., Brnčičeva ulica 41G, 1231 Ljubljana-Črnuče (telefon: 00 386 1 292 63 33, e-poštni naslov: info@miele.si) obvestiti z nedvoumno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, faksu ali e-pošti) o svoji odločitvi glede odstopa od pogodbe. V ta namen lahko potrošnik uporabi osnutek obrazca o odstopu (kot je predpisano z ureditvijo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo).

Odstopni rok se upošteva, če potrošnik obvestilo o uveljavitvi pravice o odstopu pošlje pred iztekom odstopnega roka (glej točko 5.1).

5.3 Če sta bili sklenjeni pogodba o nakupu blaga in pogodba o izvedbi posebnega servisa, ki se nanaša na kupljeno blago (na primer inštalacija aparata), velja odstop od kupne pogodbe tudi za pogodbo o servisu.

Posledice odstopa

5.4 Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu podjetje Miele vsa prejeta plačila, vključno s stroški za dobavo (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz tega, da je potrošnik izbral drugačen način dobave, kot je ponujena najugodnejša standardna dobava), povrne nemudoma in najkasneje v roku 14 (štirinajst) dni od dne, ko je podjetje Miele prejelo obvestilo o odstopu od pogodbe. Za vračilo kupnine bo podjetje Miele uporabilo isto plačilno sredstvo, kot ga je potrošnik uporabil pri prvotni transakciji, razen če potrošnik izrecno zahteva drugo plačilno sredstvo. Podjetje Miele potrošniku vračila kupnine v nobenem primeru ne bo zaračunalo. Če gre za odstop od kupne pogodbe za dodatno opremo (glej točko 5.6), lahko podjetje Miele vračilo kupnine zavrača tako dolgo, dokler podjetje Miele blaga ne dobi nazaj ali pa mu potrošnik predloži dokazilo o tem, da je blago poslal nazaj, odvisno od časovnega zaporedja dogodkov.

5.5 V primeru odstopa od kupne pogodbe o aparatih bo podjetje Miele blago odpeljalo na stroške potrošnika. Stroški za potrošnika znašajo maksimalno 23,- EUR. Potrošnik mora blago takoj po tem, ko pošlje odstopno izjavo, pripraviti za prevzem v originalni embalaži.

5.6 V primeru odstopa od kupne pogodbe o dodatni opremi in priboru mora potrošnik podjetju Miele (MIELE Trgovina in servis d.o.o., Brnčičeva ulica 41G, 1231 Ljubljana-Črnuče) blago poslati nazaj ali pa predati nemudoma, v vsakem primeru pa najkasneje v roku 14 (štirinajst) dni od dneva, ko je potrošnik podjetje Miele obvestil o odstopu ali preklicu. Rok bo upoštevan, če potrošnik blago odpošlje pred iztekom 14-dnevnega roka. Potrošnik nosi neposredne stroške vračanja dodatne opreme in pribor.

5.7 Do izteka odstopnega roka mora potrošnik kupljeno blago in njegovo originalno embalažo skrbno shraniti. Morebitno izgubo vrednosti blaga mora potrošnik poravnati le v primeru, če je izguba vrednosti nastala zaradi nepotrebnega ravnanja pri preverjanju kakovosti, lastnosti in tehnične uporabnosti.

5.8 Če potrošnik odstopi od pogodbe o servisnih storitvah in je zahteval, da se izvedba storitev začne med odstopnim rokom, mora podjetju Miele plačati znesek, ki ustreza deležu plačila do trenutka, ko je podjetje Miele obvestil o uveljavitvi odstopne pravice v zvezi s to pogodbo, in izvedenim storitvam v primerjavi s celotnim obsegom storitev, kot so predvidene v pogodbi.

5.9 Potrošnik nima pravice do odstopa pri pogodbah o storitvah, pri katerih je podjetje Miele – na podlagi izrecnega zahtevka potrošnika in njegove potrditve o seznanjenosti z izgubo odstopne pravice pri popolni izpolnitvi pogodbe – še pred iztekom odstopnega roka začelo z izvajanjem storitev in je bila storitev že v celoti izvedena.

6. Dobava

Potrošnik se strinja z odpošiljanjem blaga, kakršno je običajno za tovrstno blago. Blago se dobavi v primeru razpoložljivosti izdelka v roku 48 ur od prejema naročila znotraj Slovenije. Storitev se izvede prek transportne službe, ki je najprimernejša za vsebino pošiljke – službe za paketno dostavo ali prevoz kosovnega blaga.

7. Cena

7.1 Potrošnik mora navedeni znesek plačati v evrih. Na računu so poleg neto cene za blago navedene tudi cene za dopolnilne storitve: priprava paketa, odprema, zavarovanje,  davek na dodano vrednost, veljaven v času izstavitve računa, itd.

7.2 Cene, ki so navedene na domači strani, veljajo samo za naročila preko spletne trgovine podjetja Miele (elektronsko poslovanje).

8. Način plačila/lastninski pridržek

Načeloma se naročeno blago odpošlje po prejemu plačila s kreditno kartico ali s podobnimi vrstami plačil, ki so značilna za elektronsko poslovanje. Plačilo preko računa je možno samo, če se podjetje Miele za takšen posamezen primer posebej dogovori s potrošnikom. Do popolnega plačila ostane blago last podjetja Miele. Če potrošnik zamudi s plačilom, je podjetje Miele upravičeno odstopiti od pogodbe in zahtevati blago nazaj.

9. Garancija

9.1 Podjetje Miele jamči, da blago v času odpošiljanja ne izkazuje napak, ki bi ob običajni rabi izničile ali zmanjšale njegovo vrednost ali uporabnost. Nepomembno zmanjšanje vrednosti ali primernosti se ne upošteva.

9.2 Dodatno lahko potrošnik uveljavlja pravice iz garancijskih izjav proizvajalcev mnogih tehničnih izdelkov, ki so priloženi izdelkom. Zakonska garancijska obveznost podjetja Miele ni omejena z garancijskimi izjavami, ki jih je podjetje Miele predalo potrošniku.

9.3 Rok za uveljavitev garancije znaša tako za vidne kot tudi skrite napake: 2 leti od izstavitve računa oziroma dostave blaga po dobavnici.

9.4 V primeru nepopolne dobave bo podjetje Miele manjkajoče dele nemudoma naknadno dobavilo. Sicer mora podjetje Miele po izbiri potrošnika najprej popraviti napako na blagu ali pa dobaviti nadomestno blago. Potrošnik je dolžan blago vrniti podjetju Miele v popravilo ali v zamenjavo, če je to zanj izvedljivo. Če popravila ponovno ni možno opraviti ali če ponovno ne pride do nadomestne dobave brez napak ali če so za podjetje Miele s popravilom oz. nadomestno dobavo povezani nesorazmerno visoki stroški, je potrošnik upravičen do zmanjšanja kupnine ali – pri napakah, ki niso nepomembne – do odstopa od pogodbe (zaradi spremembe).

9.5 Podjetje Miele jamči za lastnosti, če so te v katalogu ali na domači strani izrecno označene kot zagotovljene ali z oznako »garancija«.

9.6 Podjetje Miele nudi garancijo, ki se nanaša na posamezno blago, naročeno pri njem, ne pa tudi za celoto stvari, razen če je to s potrošnikom izrecno dogovorjeno.

9.7 Garancija obstaja samo za napake, ki so bile prisotne že v trenutku odpreme, ne pa za tiste, ki nastanejo šele naknadno, še posebej z neprimerno rabo ali z dolgotrajno nadpovprečno obremenitvijo blaga, ki jo izvaja potrošnik. To velja tudi za obrabne dele.

10. Jamstvo

Podjetje Miele jamči samo za škodo, ki je posledica namerne povzročitve ali grobe malomarnosti, z izjemo osebne škode ali zahtevka iz garancije za pomanjkljivosti.

11. Varstvo podatkov

11.1 Ustrezno določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami) izrecno opozarjamo, da shranjujemo podatke iz vsakokratne pogodbe (ime, naslov, telefonska številka in e-poštni naslov potrošnika) zaradi avtomatiziranega nadzora (računovodstvo, kartoteka strank) na podatkovnem pomnilniku in da se ti podatki obdelujejo v skladu z 2. in 3. odstavkom 10. člena ZVOP-1. Podjetje Miele bo te podatke posredovalo samo, če je to za urejanje naročila nujno potrebno.

11.2 Podjetje Miele podatkov potrošnikov izven obsega, urejenega v točki 11.1, ne bo uporabljalo ali posredovalo naprej.

12. Zakonodaja/sodna pristojnost

12.1 Pogodbeno razmerje med podjetjem Miele in potrošnikom ter vsakokratne poslovne pogoje ureja slovenska zakonodaja ob izključitvi Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP, Uredba Rim 1). Uporaba Sporazuma o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11. 4. 1980 je izključena.

12.2 Za spore v zvezi s pogodbo,  ki je bila sklenjena preko spletne trgovine podjetja Miele, je krajevno pristojno sodišče, ki se nahaja v okolišu stalnega bivališča, običajnega bivanja ali kraja zaposlitve potrošnika. Če obstaja še druga zakonska sodna pristojnost potrošnika, se lahko tožba vloži tudi tam.

13. Razno

13.1 Potrošnik je upravičen do kompenzacije samo v primeru plačilne nesposobnosti podjetja Miele ali v primeru terjatev, ki so v pravni povezavi z obveznostmi potrošnika, ki so bile pravnomočno zakonsko določene ali pa smo jih mi priznali.

13.2 Izpolnitveni kraj za dobave in plačila je sedež podjetja Miele na Brnčičevi ulici 41G, 1231 Ljubljana-Črnuče.

13.3 Če so ali bi postala posamezna določila te pogodbe v celoti ali delno nepravnomočna, veljavnost preostalih določil v pogodbi ostane nespremenjena. Za tak primer se stranki obvežeta, da se bosta namesto neveljavne ureditve dogovorili za veljavno ureditev, ki bo, v kolikor je pravno možno, najbližja gospodarskemu namenu, za katerega si je prizadevala neveljavna ureditev, ob upoštevanju interesov strank, ki so bili izraženi v tej pogodbi. Enako velja, če se izkaže, da je pogodba za eno od strank nepredvideno pomanjkljiva.

Miele servisni certifikat

Miele servisni certifikat

Veljajo naslednji pogodbeni pogoji:

Splošno

Ti dopolnilni pogodbeni pogoji veljajo za prodajo Miele servisnega certifikata, ki jo izvede Miele d. o. o., Brnčičeva ulica 41g, 1231 Ljubljana Črnuče, potrošnikom prek tega spletnega mesta. Servisno delo izvede podjetje Miele ali pooblaščen specializirani prodajalec. Servis lahko izvede neposredno Mielejev specializirani prodajalec ali njegov podpogodbenik. Dopolnilni pogodbeni pogoji imajo v primeru sporov prednost pred Mielejevimi splošnimi pogoji poslovanja.

 

Sklenitev pogodbe

Predstavitev Miele servisnega certifikata v Mielejevi spletni prodajalni še ni ponudba pogodbe. Šele ko stranka pritisne gumb POTRDI NAROČILO v Mielejevi spletni prodajalni, se Mieleju pošlje naročilo kot zavezujoča ponudba. Stranka takoj prejme potrditev naročila po elektronski pošti. 

 V nadaljevanju stranka po pošti (na naslov naveden ob registraciji) prejme Miele servisni certifikat.  

 

I. Trajanje in začetek kritja

1. Miele Slovenija daje 2-letno garancijo od datuma nakupa izdelka. Z Miele servisnim certifikatom podjetje Miele Slovenija krije stroške popravil še nadaljnjih tri (MSC 5) oz. osem (MSC 10) let takoj po koncu garancijske dobe. Obdobje veljavnosti je navedeno na sprednji strani certifikata.

2. Miele ima pravico, da kadar koli prilagodi cene. Ob nakupu Miele servisnega certifikata veljajo cene po ceniku, ki velja v času sklenitve pogodbe.

3. Vse cene vključujejo zakonsko predpisan davek na dodano vrednost. Poštnina se za Miele servisni certifikat ne zaračuna.

4. Odvisno od kraja naročila lahko certifikat zagotovi serviser na licu mesta ali pa se pošlje po elektronski ali navadni pošti.

5. Popravilo stroja, zamenjava stroja ali zagotovitev nadomestnih delov ne podaljša pogodbenega obdobja.

II. Pogoji

1. Stroj je bil kupljen pri pooblaščenem prodajalcu ali neposredno pri podjetju Miele v državi EU, Švici ali na Norveškem.

2. V času nakupa Miele servisnega certifikata je izdelek postavljen na lokaciji v Republiki Sloveniji.

3. Vsak certifikat velja samo za določen stroj Miele in ni prenosljiv.

4. Če stroj zamenja lastnika ali če se lastnik preseli na drug naslov, mora o tem obvestiti podjetje Miele, če želi, da certifikat ostane veljaven.

5. Certifikat je treba registrirati in pridobiti v obdobju 2-letne garancije proizvajalca, ki velja za stroj.

6. Storitve v okviru certifikata bodo zagotovljene samo v državah EU, Švici in na Norveškem.

7. Na zahtevo podjetja Miele je treba predložiti račun in certifikat, na katerem morata biti navedena ime in naslov stranke.

8. Izdelek s certifikatom je namenjen izključno neprofesionalni uporabi.

III. Kritje in obseg

1. Okvare stroja bodo brezplačno odpravljene v razumnem roku, in to s popravilom ali z zamenjavo pokvarjenih delov. Vse potne stroške, stroške prihoda, dela in nadomestnih delov bo krilo podjetje Miele Slovenija. Zamenjani deli ali aparati postanejo last podjetja Miele Slovenija.

2. Storitve v okviru certifikata izvaja samo servisna služba podjetja Miele Slovenija.

3. Če popravilo stroja ni mogoče ali če ekonomsko ni smiselno, stranka prejme enak ali enakovreden nov stroj. Alternativno lahko stranka zahteva nadomestilo v višini ustrezne trenutne tržne vrednosti stroja. Če Miele izplača nadomestilo v višini trenutne tržne vrednosti stroja, preneha veljavnost certifikata. Ob zamenjavi stroja se preostalo obdobje kritja, ki ga zagotavlja certifikat, prenese na novi stroj.

4. Miele servisni certifikat ne pokriva nobenih drugih zahtevkov za škodo, naslovljenih na podjetje Miele Slovenija, razen v primerih, ki so posledica grobe ali namerne malomarnosti serviserja, ki ga je pooblastilo podjetje Miele Slovenija, ali odgovornosti, ki izhaja iz usodne poškodbe, fizične poškodbe ali škode za zdravje.

5. Ta pogodba ne pokriva zagotavljanja potrošnega materiala in opreme.

6. Aparat s certifikatom se lahko uporablja samo za gospodinjske namene – kot mejna vrednost velja 1.000 delovnih ur na leto.

IV. Omejitve

Miele servisni certifikat ne krije stroškov popravila, če je napaka posledica naslednjega:

1. Nepravilna namestitev, tj. neupoštevanje veljavnih varnostnih predpisov in pisnih navodil za uporabo in inštalacijo.

2. Nepravilna uporaba in upravljanje, npr. uporaba neprimernih detergentov ali kemikalij.

3. Stroj, kupljen v drugi članici EU, Švici ali na Norveškem, morda ni primeren za uporabo ali je lahko predmet omejitev pri uporabi zaradi drugačnih tehničnih specifikacij.

4. Zunanji dejavniki, npr. škoda, povzročena med transportom, poškodbe zaradi udarca, škoda zaradi vremenskih pogojev ali naravnih pojavov.

5. Popravila ali spremembe, ki jih ne izvede serviser, ki ga je usposobilo in pooblastilo podjetje Miele.

6. Neuporaba originalnih nadomestnih delov Miele ali opreme, ki jo odobri podjetje Miele.

7. Lom stekla in pregorele žarnice. 

8. Nihanja v električnem omrežju, ki presegajo tolerance, ki jih navaja proizvajalec.

9. Neupoštevanje napotkov za čiščenje in vzdrževanje, navedenih v navodilih za uporabo.

10. Če stranka pokliče serviserja Miele, čeprav gre za enega od zgoraj naštetih razlogov, se naročniku zaračuna nastale stroške skladno z veljavnim cenikom.

V. Varstvo podatkov

Osebni podatki bodo uporabljeni samo za namene izpolnjevanja pogodbe in bodo obdelani skladno z zakonodajo o varstvu podatkov.

VI. Pravica do odstopa

Pravico imate, da to pogodbo prekinete v roku 14 dni brez navedbe razloga. Obdobje možnega odstopa poteče po 14

dneh od datuma sklenitve pogodbe. Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nas (Miele Slovenija, Brnčičeva 41 g, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 292 63 33, e-pošta: info@miele.si) morate obvestiti o svoji odločitvi, da želite prekiniti pogodbo, z nepreklicno izjavo (tj. pismo, poslano po pošti, faksu ali elektronski pošti). Uporabite lahko priloženi primer odstopne izjave, ni pa obvezno. Da ne prekoračite roka za odstop, zadostuje, da pošljete svoje sporočilo o uveljavljanju pravice do odstopa, preden poteče rok za odstop.

Učinki odstopa

Če prekinete to pogodbo, vam bomo povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dobave (razen dodatnih stroškov, nastalih zaradi vaše izbire vrste dobave, ki je bila drugačna od najcenejše vrste standardne dobave, ki smo vam jo ponudili), brez nepotrebne zamude in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od datuma, ko nas obvestite o svoji odločitvi za odstop od pogodbe. Povrnitev sredstev bomo izvedli z istim načinom plačila, kot ste ga uporabili vi ob prvotni transakciji, razen če se izrecno ne dogovorimo drugače; v vsakem primeru ne boste imeli nobenih stroškov v povezavi s to povrnitvijo sredstev.

Če ste med rokom za odstop zahtevali, da začnemo z izvedbo storitev, vam bomo zaračunali znesek, ki bo sorazmerni delež storitve, opravljene pred vašim sporočilom o odstopu od te pogodbe, v primerjavi s polnim kritjem te pogodbe.

Dogodki

Splošni pogoji poslovanja (prireditve in dogodki)

1. Miele ponuja kuharske tečaje in prireditve za vse, ki jih to zanima. Z referenti ponujamo tečaje na najrazličnejše teme na različnih krajih. Trajanje in število udeležencev se pri posameznih prireditvah lahko razlikujeta, število udeležencev najdete med podrobnimi informacijami za vsako prireditev.

2. Prijaviti se je mogoče po spletu, po telefonu (01 / 292 63 33) ali po elektronski pošti (info@miele.si). Ko Miele prejme prijavo, je ta obvezujoča in zavezuje k plačilu stroškov udeležbe pred začetkom prireditve.

3. Stroški udeležbe so objavljeni v koledarju prireditev.

Pri predstavitvah aparatov in tematskih kuharskih delavnicah je stroške udeležbe treba plačati v gotovini pred začetkom prireditve. Za tečaje kuharske šole ali posebne dogodke je stroške udeležbe treba nakazati pred prireditvijo oziroma jih plačati s kreditno kartico.

Cene se lahko spremenijo in vključujejo zakonsko določeni davek na dodano vrednost. Računi  zapadejo v plačilo v celoti takoj po prejemu. Stroške in gotovinske izdatke (posebno pri zaključenih prireditvah za podjetja) zaračunamo. Pri zamudi s plačilom zaračunamo vse stroške opominov in izterjave ter obresti, ki so običajne v bančništvu. Pri nakazilih iz tujine stroške nosi prejemnik računa.

4. Pri odpovedi prijave, do katere pride pozneje kot en teden pred prireditvijo, se zaračunajo stroški odpovedi v višini 50 % stroškov udeležbe. Pri odpovedih družbe Miele zaradi bolezni, organizacijskih razlogov ali premajhnega števila udeležencev bodo udeleženci o tem takoj obveščeni in, če je le mogoče, bo določen nadomestni datum.

5. Velja hišni red vsakokratnega kraja prireditve. V prostorih ni dovoljeno kaditi. Upoštevati je treba navodila osebja glede varnosti (npr. alarmna naprava).

6. Udeleženci s prijavo na prireditev dovolijo uporabo svojih fotografij, posnetih na prireditvi, če se jih uporabi za namene oglaševanja prireditev podjetja Miele (predstavitev na spletni strani, v programskih listih in na plakatih). Dovoljenje je časovno neomejeno. Udeleženci bodo na začetku prireditve na to posebej opozorjeni in zaprošeni, da svoje nesoglašanje izrecno izrazijo. Če ugovorov ni, velja to kot predhodno soglasje. Pravici do ugovarjanja svojim fotografijam se posameznik tako odpove.

7. Vse pravice, povezane z dogodkom, so last podjetja Miele. Gradivo, ki je na voljo v okviru prireditve, je intelektualna lastnina podjetja Miele in je na voljo izključno osebam, ki so se udeležile prireditve, in to za osebno rabo. Za razširjanje in uporabo tega gradiva, ki presega ta okvir – tudi interno v podjetju – je potrebno naše pisno soglasje.

8. Ravnanje z osebnimi podatki:

Skladno z določili Zakona o varstvu podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1; Uradni list RS, št. 109/2012 s spremembami) izrecno opozarjamo, da Miele pri izpolnjevanju zadevne pogodbe podatke uporabnika (npr. ime, naslov, e-naslov, telefonska številka in številka faksa) zaradi elektronske obdelave podatkov (računovodstvo, kartoteka strank) shranjuje na nosilce podatkov in jih obdeluje v skladu z 2. in 3. odstavkom 10. člena ZVOP-1. Miele bo te podatke posredoval podjetjem koncerna le, če je to nujno potrebno za obdelavo naročila. Miele podatkov uporabnikov ne bo uporabljal ali posredoval zunaj tega okvira. Piškotke lahko v svojih nastavitvah brskalnika deaktivirate.

Uporabnik soglaša, da ga Miele v prihodnje obvešča o svojih izdelkih in storitvah po pošti, telefonu, faksu ali e-pošti. To soglasje lahko uporabnik kadar koli pisno prekliče s pismom na naslov Miele d. o. o., Brnčičeva 41g, 1231 Ljubljana-Črnuče ali z elektronskim sporočilom na e-naslov info@miele.si.

9. Za vse spore je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. S sprejemom naše ponudbe se stranka strinja s temi pogoji, če ni izrecno in pisno dogovorjeno drugače.