Za analizno čisto laboratorijsko steklovino

Miele Professional že več kot štiri desetletja postavlja inovativne mejnike za učinkovito in varno strojno pripravo laboratorijske steklovine. Tako pri centralni kot lokalni pripravi večjih količin laboratorijske steklovine se pomivalno-dezinfekcijski stroji izkažejo z odlično dodano vrednostjo: večjo zmogljivostjo pomivanja, večjo varnostjo postopkov in večjo gospodarnostjo.
Ročna priprava v primerjavi s strojno
Vsako rokovanje z laboratorijsko steklovino je povezano s potencialno nevarnostjo za osebje. Lom stekla med ročnim čiščenjem lahko povzroči nevarne poškodbe. Tveganje predstavljajo tudi infekcijske in toksične kontaminacije. Uporabljena pomivalna sredstva so pogosto močno jedka.

Samo strojna priprava laboratorijske steklovine in pripomočkov je lahko standardizirana, validirana in avtomatsko dokumentirana. Ker stroj ostane zaprt med celotnim postopkom in ker celoten postopek poteka povsem avtomatsko, je morebitna nevarnost za osebje laboratorija zgolj minimalna. To je tudi razlog, da strojna priprava nudi maksimalno zaščito osebja.
Kakovost vode
Pri pripravi analizno čiste laboratorijske steklovine je kakovost vode še posebej pomembna. Neobdelana voda vsebuje soli in minerale, ki se lahko v določenih pogojih odložijo na površine stroja in instrumentov. Povsem razsoljena voda poleg tega prepreči korozijo instrumentov. Zlasti pri veliki porabi vode je smiselno, da pazite na ustrezno kakovost vode. Dosledna priprava vode poveča gospodarnost pomivalno-dezinfekcijskega stroja. Filtracija namreč ščiti pred škodljivimi oblogami, prepreči čase izpada in popravila stroja ter zniža stroške za pomivalne medije.
Uporaba in laboratorijska steklovina ter pripomočki
Uporabo lahko na splošno razdelimo po področjih (npr. organska, anorganska kemija, biologija itd.) in po namenu uporabe ali načinu dela (npr. preparativna dela, analize itd.). S pomočjo podatka o uporabi se pogosto že odločimo za opremo strojev, potek procesov čiščenja in izberemo pomivalno sredstvo.
Opremo laboratorijev določajo vrsta (npr. čaše, okrogle in merilne bučke, merilni valji itd.), velikost ali volumen (npr. 1 ml, 500 ml itd.) ter količina laboratorijske steklovine. S tem pregledom se lahko nato podrobno dogovorimo tudi o potrebni opremljenosti pomivalnih strojev.
Kontaminacija in dezinfekcija
Poznavanje fizikalnih in kemijskih lastnosti kontaminacije v laboratorijski opremi je izjemno pomembno za potek procesa pomivanja in izbiro pomivalnega sredstva.
Fizikalne in kemijske lastnosti kontaminacije zajemajo npr. topnost v vodi v kislih, pH-nevtralnih ali alkalnih pogojih, kemijsko reakcijo med hidrolizo ali oksidacijo, tališče ali zmehčišče, možnost emulgiranja, suspendiranja ali dispergiranja.

Pri določenih uporabah je potrebna dezinfekcija laboratorijske opreme. Po eni strani dezinfekcija služi zaščiti osebja laboratorija, ki dela s kužnimi kontaminacijami. Po drugi strani pa dezinfekcija preprečuje prenos mikroorganizmov z vzorcev in preparatov v medicinskih laboratorijih, inštitutih za higieno, farmacevtskih laboratorijih in laboratorijih v živilski ali kozmetični industriji.
Analitične metode in analizna čistost
Določene kontaminacije v laboratorijski steklovini lahko vplivajo na analitične metode. Poznavanje teh dejavnikov pomaga pri izbiri pomivalnega sredstva.

Odvisno od meja dokazljivosti, specifikacije občutljivosti merilnih metod ipd. ima vsak laboratorij svojo definicijo izraza "analizno čisto". Rezultat pomivanja, oprema pomivalnih strojev in program pomivanja morajo ustrezati tej definiciji.
Servis Miele: kvalifikacija sistemov pomivanja
V farmacevtski, živilski in kozmetični industriji morajo biti sistemi pomivanja, ki se uporabljajo na področjih proizvodnje, zagotavljanja kakovosti ter raziskav in razvoja, ustrezno kvalificirani. Posamezne kvalifikacije so:
Design Qualification (DQ), Installation Qualification (IQ), Operation Qualification (OQ), Performance Qualification (PQ) in po potrebi še procesna validacija. Upravljavec je odgovoren, da se ti ukrepi dejansko izvedejo. Pri tem ima podporo servisne službe Miele, ki lahko prevzame del nalog upravljavca. Miele v ta namen ponuja poseben servisni paket "Kvalifikacija inštalacije in kvalifikacija delovanja" (IQ/OQ).
Preden servisna služba Miele izvede IQ/OQ, je treba izdelati potrebno dokumentacijo, jo preveriti in pridobiti odobritev upravljavca za uporabo. S pomočjo te dokumentacije Mielejev serviser nato izvede kvalifikacijo. Vsa potrebna kalibrirana in certificirana preizkusna sredstva zagotovi Miele.
Kvalifikacija inštalacije (IQ)
Cilj kvalifikacije inštalacije je ugotovitev, ali sistem pomivanja in njegova inštalacija ustrezata zahtevam upravljavca (Design Qualification) in proizvajalca stroja. Mielejev serviser med IQ dokumentira, preveri in oceni naslednja dejanska stanja: obseg naročila in dobave, konfiguracija in stanje, postavitev in priklop sistema pomivanja ter kalibracija določenih merilnih sistemov.
Kvalifikacija delovanja (OQ)
Pri kvalifikaciji delovanja pregled dokaže, ali sistem pomivanja v priključenem in inštaliranem stanju deluje skladno s pogoji upravljavca in proizvajalca stroja.
Dokumentacija, pregled in ocena kvalifikacije OQ zajema funkcije, ki so pomembne za varnost in upravljanje, sporočila, pomembna za proces, in potek programa.

Med kvalifikacijo delovanja se izvede in dokumentira tudi šolanje osebja upravljavca. S tem je Mielejev servisni paket popoln, saj je sestavljen iz dokumentacije IQ/OQ, storitev usposobljenega servisnega tehnika in kalibriranih, certificiranih preizkusnih sredstev.
Segosoft
Individualne možnosti dokumentacije
Označevanje sterilnega materiala
Programska oprema za označevanje sterilnega materiala
NetBox.2
NetBox.2 je celovit sistem dokumentacije, vključno s predkonfigurirano programsko opremo. Sistem je z vmesnikom povezan s pomivalno-dezinfekcijskim strojem. NetBox.2 zbira vse pomembne podatke izbranega pomivalno-dezinfekcijskega programa. Med normalnim delovanjem dokumentacija poteka povsem avtomatsko brez posegov uporabnika. To pomeni maksimalno obratovalno varnost, saj je NetBox.2 tako v veliki meri zaščiten pred napakami uporabnika. Procesni podatki se najprej shranijo v pomnilnik, kjer je lahko začasno shranjenih skupno do 10.000 šarž. Nato se lahko podatki arhivirajo v omrežju ali na nosilcu podatkov. V omrežnem delovanju je mogoče upravljanje in nadzor prek osebnega računalnika. K novemu dokumentacijskemu sistemu je mogoče dodati opcijski prikazovalnik za prikaz temperaturne/časovne krivulje in protokolov pomivanja. Prav tako v opcijski ponudbi je optični bralnik črtnih kod ali optični bralnik RFID, da lahko hitro in zanesljivo identificirate polnjenja šarž. Uporabnik lahko dodatno sprosti ali zaklene tudi vsebino šarže (po poteku procesa).
Sistem za procesno dokumentacijo je opcijsko seveda na voljo tudi kot čista programska rešitev, namenjena namestitvi na osebni računalnik z operacijskim sistemom Windows.
Oprema je odvisna od modela. – Slike so zgolj primeri in služijo pojasnilu